...เป็นตำรวจเพื่อประชาชน มาตรฐานสากล การปฎิบัติยึดหลักคุณธรรม...

พ.ต.อ. ผล สุวรรณะ

08-15 42-2114 หรือ 0-7469 1024 ตลอด 24 ชั่วโมง

[email protected]