...เป็นตำรวจเพื่อประชาชน มาตรฐานสากล การปฎิบัติยึดหลักคุณธรรม...

๑. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๑ ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสำคัญสูงสุด โดยให้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๑.๒ รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตส านึกของคนในชาติให้ มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างทั่วถึงและเป็น รูปธรรม

๑.๓ พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำ ที่เข้าข่าย เป็นความผิดต่อสถาบัน รวมถึงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง ต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเนื้อหา ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสถาบัน และให้มีการด าเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเด็ดขาดทุกราย

๑.๔ ก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุใน การปฏิบัติภารกิจ ด้านการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเต็ม กำลัง ความสามารถ

๒. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

๒.๑ พัฒนาระบบงานด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและ ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอก ประเทศอย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ประกอบการกำหนด แผนการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ

๒.๒ พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการ พิเศษ ให้กับหน่วยปฏิบัติระดับกองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึง หน่วยงานระดับกองบังคับการ

๒.๓ กำหนดมาตรการและขั้นตอน การบริหารเหตุ การณ์ใน สถานการณ์ต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นระบบ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๔ บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมตลอดถึงประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒.๕ พัฒนาระบบการ ตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกราชอาณาจักร ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการ ร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ

๒.๖ ก าหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการ ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูก ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน

๒.๗ การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้น้อมนำ ยุทธศาสตร์พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาความ ร่วมมือจากประชาชน ผู้น าท้องถิ่น และผู้นำศาสนาในพื้นที่

๒.๘ การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบ กู้ภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และ จัดให้ มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร ติดขัด ให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันในแต่ละพื้นที่

๓. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชการตำรวจ ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ความว่า ...

“ การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทำการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น อยู่เย็นเป็นสุขพอควร ”

๓.๑ มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วย การควบคุมอาชญากรรม ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุ และระดับความ รุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม น้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว

๓.๒ การปฏิบัติงานของต ารวจ ต้องท าให้เป็น หลักประกันด้าน ความปลอดภัย และความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน โดย ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ

๓.๓ การ ควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่ง อบายมุขต่างๆ ให้ดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม การ ปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และให้มีการ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง

๓.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบงาน ของงานสืบสวน งานสอบสวน งานนิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกันปราบปราม อาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยี มาใช้ในการ ปฏิบัติงานทั้งระบบ

๓.๕ จัดทำฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา หมายจับ เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุก หน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน เช่น จุดติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่นๆ เป็นต้น

๓.๖ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหาย พลัดหลงและศพนิรนาม เพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กหาย พลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงาน กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

๓.๗ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผล ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่นการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา การค้ามนุษย์ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น

๔. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

๔.๑ มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลำเลียงยาเสพ ติดในทุกระดับ โดยให้มีการซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ ร่วมขบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทุกราย ตามมาตรา ๑๐๐/๒ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒

๔.๒ ดำเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อท าลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่าย ขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด

๔.๓ จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตาม หมายจับในคดียาเสพติด โดยให้มอบหมายข้าราชการต ารวจสืบสวน ติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามความคืบหน้าทุกระยะ

๔.๔ มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนส่งยาเสพติดจาก พื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการล าเลียงยาเสพติดเข้า ไปพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ

๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด กิจกรรม โครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายา เสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น

๔.๖ เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการ แก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ ติดต่อกับประเทศไทย

๔.๗ ดำเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับ ข้าราชการต ารวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่าง เด็ดขาด

๕. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุค ประชาคมอาเซียน

๕.๑ ปรับรื้อระบบงานของต ารวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยใน การบริหารงานทั้งระบบ

๕.๒ พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ท าการ รวมตลอดถึงยานพาหนะต่างๆ ของ ต ารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล

๕.๓ สร้างเครือข่าย ในทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อ แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุน การ ปฏิบัติงานของต ารวจ

๕.๔ จัดระบบ การ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสารและ ก าหนด ช่องทางในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและ หน่วยงานด้านความมั่นคงของ ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคาม จากอาชญากรรมทุกรูปแบบ

๕.๕ ผลักดันให้ จัดส่ง ข้าราชการ ต ารวจ ไปท าหน้าที่ผู้ ประสานงานประจ าสถานทูต ต่างๆ ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ

๕.๖ การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๕.๗ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในยุคประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

๖. การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการ ตำรวจ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายต ารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙ ความว่า …

“สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้าง บ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง ตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง”

๖.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดยไม่ให้เป็นภาระของข้าราชการ ตำรวจต้องนำเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง

๖.๒ ปรับปรุงสวัสดิการของต ารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็น ต้น เพื่อให้ตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติและมี ศักดิ์ศรี

๖.๓ ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความ สามัคคีในหมู่คณะ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๖.๔ จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือข้าราชการ ต ารวจที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และ ทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ตามอำนาจหน้าที่

 

****************************************