...เป็นตำรวจเพื่อประชาชน มาตรฐานสากล การปฎิบัติยึดหลักคุณธรรม...

สภาพภูมิศาสตร์

        อำเภอเขาชัยสน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุงตามเส้นทางรถยนต์ (ทางหลวงหมายเลข ๔) ถนนเพชรเกษม เป็นระยะทาง ๒๘กิโลเมตร ตั้งอยู่ พิกัด พีเจ ๒๕๔๒๔๖ พื้นที่รวม ทั้งสิ้น ๒๖๘ ตารางกิโลเมตร  ทางหลวงหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม เป็นระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร

พื้นที่อำเภอเขาชัยสน แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๕  ตำบล   มี  58 หมู่บ้าน และมี
๓  เทศบาล  มีประชากรรวม 44,853 คน มีจำนวน  16,759  ครัวเรือน

๑.ตำบลเขาชัยสน มี ๑๔ หมู่บ้าน

๒.ตำบลหานโพธิ์  มี ๑๒  หมู่บ้าน

๓.ตำบลควนขนุน มี ๑๐  หมู่บ้าน

๔. ตำบลโคกม่วง  มี ๑๕  หมู่บ้าน

๕. ตำบลจองถนน มี   ๗  หมู่บ้าน

มีเทศบาล จำนวน   ๓  เทศบาล
๑.เทศบาล ต.เขาชัยสน
๒.เทศบาล ต.จองถนน
๓.เทศบาล ต.โคกม่วง

 

ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค มี  6  หน่วย ประกอบด้วย

๑.ที่ว่าการปกครองอำเภอเขาชัยสน

2.สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน

3.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน

4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน

5.สำนักงานที่ดินอำเภอเขาชัยสน

6.สำนักงานสัสดีอำเภอเขาชัยสน

ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง มี  8  หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑.สำนักงานสรรพากรอำเภอเขาชัยสน

2.สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเขาชัยสน

3.สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเขาชัยสน

4.สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน

5.โรงพยาบาลเขาชัยสน

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง

7.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ

8.โรงเรียน จำนวน 31 แห่ง
( มัธยม 2 แห่ง ขยายโอกาส 6 แห่ง ประถม 22 แห่ง เอกชน 1 แห่ง )

ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ มี  7 แห่ง  ประกอบด้วย

๑.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขาชัยสน

2.สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเขาชัยสน

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาชัยสน

4.สถานีรถไฟเขาชัยสน ,สถานีรถไฟบ้านต้นโดน

5.ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเขาชัยสน

6.บริษัทไปรษณีย์ จำกัด สาขาเขาชัยสน

7.ธนาคารออมสิน  สาขาเขาชัยสน

สถานศึกษา
มีสถานศึกษา   จำนวน  31  แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  ๒   โรง
- โรงเรียนขยายโอกาส  6 โรง
ประถม 22 โรง  และ เอกชน 1  โรง

การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐ (30 เตียง)จำนวน  ๑  แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 13 แห่ง

  - สนง.สาธารณสุขอำเภอ      จำนวน   1 แห่ง
-คลินิกเอกชน    จำนวน   2 แห่ง
- ร้านขายยา  จำนวน   3 แห่ง