...เป็นตำรวจเพื่อประชาชน มาตรฐานสากล การปฎิบัติยึดหลักคุณธรรม...

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเขาชัยสน(ข้อมูล ณ  ๑๖ ก.พ.๒๕๕๙ )